Καινούριο ψεκαστήρας αναρτημένος σε τρακτέρ Tolmet KLARA Feldspritze 300 Liter mit ISO-Qualitätszertifikat! Postřik

PDF
PDF
1.250 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
1.537,50 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα Tolmet
Μοντέλο KLARA Feldspritze 300 Liter mit ISO-Qualitätszertifikat! Postřik
Τύπος ψεκαστήρας αναρτημένος σε τρακτέρ
Έτος παραγωγής 2023
Τοποθεσία Πολωνία Proszówka
Ημερομηνία καταχώρησης 2 Φεβ 2024
Agriline ID GE33725
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο ψεκαστήρας αναρτημένος σε τρακτέρ Tolmet KLARA Feldspritze 300 Liter mit ISO-Qualitätszertifikat! Postřik

Γερμανικά
DE

Produkt direkt vom Generalhändler

FELDSPRITZE TOLMET KLARA
mit ISO-Qualitätszertifikat!

- 300 Liter Tank aus Polyethylen ORION
- Gestängebreiten: 6m, 8m, 10m oder 12m
- Pumpe 120 l/min TOLVERI
- Teilbreiten: 3
- Vertrieb: FERMO

Balkenbeschreibung:
- Stabilisierung: Ja, mechanisch (nur für Gestängebreite 12m)
- mechanisch Klappbar
- Höhenverstellung: Ja, mechanisch

- Hydraulisches Rührwerk
- Glyzerin-Manometer
- 3-fach-Düsenkörper (Rotationsdüsen)
- Frischwasserbehälter für Händen
- Gestell und Spritzgestänge feuerverzinkte
- Bedienungsanleitung in Deutsch
- ISO-Qualitätszertifikat in Deutsch

KLARA 306 (300 Liter 6m) FERMO € 1 250,- netto
KLARA 308 (300 Liter 8m) FERMO € 1 274,- netto
KLARA 310 (300 Liter 10m) FERMO € 1 286,- netto
KLARA 312 (300 Liter 12m) FERMO € 1 429,- netto
Zapfwelle + € 90,- netto


Zusätzliche Ausrüstung:
- hydraulische Stabilisierung (nur für Gestängebreite 12m)
- Computer
- Pumpe 140 l/min TOLVERI (nur für Gestängebreite 12m)
- Beleuchtung

Lieferung möglich.
ZAHLUNG BEI DER LIEFERUNG!!

NETTO Einkauf mit UST.IdNr.
(Internationale Steuernummer bzw. Umsatzsteuer- Identifikationsnummer)

Sie kaufen hier bei einem über Traktorpool geprüften und zertifizierten Händler. Dieses Produkt hat Garantie innerhalb der EU. Günstige Transportmöglichkeiten sind verfügbar für Transporte nach DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, abhängig von der PLZ. Barzahlung bei Anlieferung ist möglich. Das Produkt verfügt über ein CE-Zertifikat und stammt von EU-Qualitäts führenden Herstellern.

NL

Het product komt van een hoofddistributeur

SPUITTOLMET KLARA
met ISO-kwaliteitscertificaat!

- 300 liter tank gemaakt van ORION polyethyleen
- Boombreedtes: 6m, 8m, 10m of 12m
- 120 l/min TOLVERI pomp
- Secties: 3
- Distributie: FERMO

Band Beschrijving:
- Stabilisatie: ja, mechanisch (alleen voor een balkbreedte van 12m)
- mechanisch gevouwen
- Hoogteverstelling: ja, mechanisch

- Hydraulische roerder
- Glycerine manometer
- Drieweg sproeikop (roterende sproeikop)
- Verswatertank voor handen
- Thermisch verzinkt frame en sproeibalk
- Gebruikershandleiding in het Duits
- ISO-kwaliteitscertificaat in het Duits

KLARA 306 (300 Liter 6m) FERMO € 1 250,- excl. BTW
KLARA 308 (300 Liter 8m) FERMO € 1 274,- excl. BTW
KLARA 310 (300 Liter 10m) FERMO € 1 286,- excl. BTW
KLARA 312 (300 Liter 12m) FERMO € 1 429,- excl. BTW
Aftakas + € 90,- nettoExtra uitrusting:
- hydraulische stabilisatie (alleen voor een balkbreedte van 12m)
- Computer
- TOLVERI 140 l/min pomp (alleen voor 12m boombreedte)
- verlichting

Levering mogelijk.

Met een actief BTW-nummer BTW is 0% !
Volgens de regelgeving van de Europese Unie.

BETALING BIJ DE LEVERING!

U koopt hier bij een door Traktorpool gecontroleerde en gecertificeerde handelaar. Dit product heeft garantie binnen de EU. Er zijn voordelige transportmogelijkheden beschikbaar voor leveringen in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, afhankelijk van de postcode. Betaling bij levering is mogelijk. Het product is voorzien van een CE-certificaat en is afkomstig van toonaangevende fabrikanten in de EU.


IT

Prodotto direttamente dal rivenditore generale


SPRUZZATORE TOLMET KLARA
con certificato di qualità ISO!

- Serbatoio da 300 litri in polietilene ORION
- Larghezze del braccio: 6 m, 8 m, 10 m o 12 m
- Pompa TOLVERI da 120 l/min
- Sezioni: 3
- Distribuzione: FERMO

Descrizione del cinturino:
- Stabilizzazione: si, meccanicamente (solo per larghezza trave di 12m)
- piegato meccanicamente
- Regolazione in altezza: sì, meccanica

- Agitatore idraulico
- Manometro a glicerina
- Corpo ugello a tre vie (ugello rotante)
- Serbatoio acqua dolce per le mani
- Telaio e barra di spruzzatura zincati a caldo
- Manuale utente in tedesco
- Certificato di qualità ISO in tedesco

KLARA 306 (300 Liter 6m) FERMO € 1 250,- senza IVA
KLARA 308 (300 Liter 8m) FERMO € 1 274,- senza IVA
KLARA 310 (300 Liter 10m) FERMO € 1 286,- senza IVA
KLARA 312 (300 Liter 12m) FERMO € 1 429,- SENZA iva
Albero cardanico + € 90,- netto,- senza IVA


Equipaggiamento aggiuntivo:
- stabilizzazione idraulica (solo per larghezza trave di 12m)
- Computer
- Pompa TOLVERI 140 l/min (solo per larghezza braccio 12m)
- illuminazione

Consegna possibile.
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA !!

Con una partita IVA attiva, non paghi IVA.

Stai acquistando da un rivenditore certificato e verificato da Traktorpool. Questo prodotto ha una garanzia all'interno dell'UE. Sono disponibili opzioni di trasporto convenienti per consegne in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, a seconda del codice postale. È possibile effettuare il pagamento in contanti alla consegna. Il prodotto è dotato di un certificato CE ed è prodotto da aziende leader nella qualità dell'UE.

ENG

Product directly from the general dealer

SPRAYER TOLMET KLARA
with ISO quality certificate!

- 300 liter tank made of ORION polyethylene
- Boom widths: 6m, 8m, 10m or 12m
- 120 l / min TOLVERI pump
- Sections: 3
- Distribution: FERMO

Strap Description:
- Stabilization: yes, mechanically (only for a beam width of 12m)
- mechanically folded
- Height adjustment: yes, mechanical

- Hydraulic agitator
- Glycerin manometer
- Three-way nozzle body (rotating nozzle)
- Fresh water tank for hands
- Hot-dip galvanized frame and spray bar
- User manual in German
- ISO quality certificate in German

KLARA 306 (300 Liter 6m) FERMO € 1 250,- excl.TAX
KLARA 308 (300 Liter 8m) FERMO € 1 274,- excl.TAX
KLARA 310 (300 Liter 10m) FERMO € 1 286,- excl.TAX
KLARA 312 (300 Liter 12m) FERMO € 1 429,- excl.TAX
PTO shaft + € 90,- netto,- excl.TAXAdditional equipment:
- hydraulic stabilization (only for a beam width of 12m)
- Computer
- TOLVERI 140 l / min pump (only for 12m boom width)
- lighting

Delivery possible.
CASH ON DELIVERY !!

With an active TAX number, you do not pay TAX.

CZ

Produkt přímo od generálního prodejce

Postřikovače TOLMET KLARA
s certifikátem kvality ISO!


- Nádrž 300 litrů vyrobená z polyetylenu ORION
- Šířka ramen: 6m, 8m, 10m nebo 12m
- Čerpadlo 120 l/min TOLVERI
- sekce: 3
- Distribuce: FERMO

Popis kapely:
- Stabilizace: ano, mechanická (pouze pro šířku paprsku 12m)
- mechanicky skládané
- Výškové nastavení: ano, mechanicky

- Hydraulické míchadlo
- Glycerinový manometr
- Třícestná tryska (rotační tryska)
- Nádrž na čerstvou vodu na ruce
- Žárově pozinkovaný rám a stříkací lišta
- Uživatelská příručka v němčině
- Certifikát kvality ISO v němčině


KLARA 306 (300 litrů 6m) FERMO € 1 250,- bez DPH
KLARA 308 (300 litrů 8m) FERMO € 1 274,- bez DPH
KLARA 310 (300 litrů 10m) FERMO € 1 286,- bez DPH
KLARA 312 (300 litrů 12m) FERMO € 1 429,- bez DPH
PTO + € 90,- bez DPH

Doplňková výbava:
- hydraulická stabilizace (pouze pro šířku nosníku 12m)
-Počítač
- čerpadlo TOLVERI 140 l/min (pouze pro šířku ramen 12 m)
- úleva

Možnost doručení.

Při aktivním DIČ je DPH 0 %!
Podle nařízení Evropské unie.

PLATBA NA DOBÍRKU!

Nakupujete u prodejce ověřeného a certifikovaného prostřednictvím Traktorpoolu. Tento produkt má záruku v rámci EU. Jsou k dispozici výhodné možnosti dopravy pro dodávky do DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, v závislosti na PSČ. Platba v hotovosti při dodání je možná. Produkt je opatřen certifikátem CE a pochází od předních výrobců v EU kvality.

Contact:
E-mail: προβολή επαφών
mob: προβολή επαφών

AGRO-MR Landmaschinen
Proszówka
59-620 Gryfów Śląski (POLEN)
NIP: 7722189708
REGON: 367587860

web: προβολή επαφών
Προβολή όλου του σχολίου
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες