Καινούρια πνευματική σπαρτική μηχανή ακριβείας Gaspardo Renata R MTR 8 (ie v naiavnosti)

PDF
PDF
Τιμή:
κατόπιν αιτήματος
Ρωτήστε την τιμή
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα Gaspardo
Μοντέλο Renata R MTR 8 (є в наявності)
Τύπος πνευματική σπαρτική μηχανή ακριβείας
Έτος παραγωγής 2022
Καθαρό βάρος 3500 κιλά
Τοποθεσία Ουκρανία Shumskoy r-n, s. V.Dederkaly
Ημερομηνία καταχώρησης 2 Φεβ 2024
Agriline ID TX28621
Περιγραφή
Φάρδος λαβής 5.6 μ
Αριθμός γραμμών 8
Όγκος δεξαμενής 1600 λίτρο
Ταχύτητα εργασίας 12 χλμ/ώρα
Απαιτούμενη ισχύς του τράκτορα 100 ίπποδύναμη
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρώμα κόκκινο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούρια πνευματική σπαρτική μηχανή ακριβείας Gaspardo Renata R MTR 8 (є в наявності)

Ουκρανικά
Сеялка точного высева Maschio Gaspardo Renata R MTR 8 (от официального дилера в Украине – ООО "Нео Агро")
Прицепная пропашная сеялка вакуумного типа с внесением минудобрений и механическим приводом секций
Прицепная восьмистрочная вакуумная сеялка со сложной рамой «Renata» для точного высева семян подсолнечника, кукурузы, сорго или сои по минимальной или нулевой технологии обработки почвы. Вакуумная система дозировки обеспечивает точную раскладку в строке, минимизирует количество пропусков и «двойников». Глубина высева составляет от 1 см до 12 см, которая регулируется достаточно удобно – механически с помощью вентиля. Давление секции на грунт регулируется гидравлическими пружинами и составляет от 120 до 180 кг. Перед каждой секцией установлены «турбоножи» (волнистые диски 355мм), которые обеспечивают висев при любых условиях и с разным количеством пожнивных остатков на поле.

Благодаря тому, что сеялка Gaspardo Renata прицепная, она может агрегатироваться с тракторами от 100 л.с. Механический привод на высевающих аппаратах позволяет работать четко и без потери крутящего момента. Простая в обслуживании механическая трансмиссия обеспечивает минимум времени на технические простои.
Надежность, легкость в настройке и обслуживании, качественный высев – это преимущества, которыми известна данная сеялка. Ведь высевная секция MTR универсальна и широко известна.
Тип сеялки – прицепная
Высевной механизм - вакуумный
Привод высевающего аппарата – механический
Высевающие диски - подсолнечник/кукуруза
Количество зерновых бачков – 8×60л
Количество бачков для удобрений – 1×1600л
Глубина высева – 1 – 12 см
Глубина внесения удобрений – 3 – 15 см
Расстояние между строками – 70 см
Давление высеивающей секции – 120 – 180 кг/см2
Рабочая скорость высева - 0 – 12 км/ч
Сошник для внесения удобрений.
Режущий диск для работы по нулевой технологии - Однодисковый (355мм)
Транспортная ширина – 3 м
Вес – 4 250 кг
Необходимое тяговое усилие – от 110 л.с.
Контроллер высева – V1200

Особенности сеялки Gaspardo Renata:

Высевная секция выполнена из качественных материалов, срок эксплуатации которых соответствует мировым стандартам высевающей техники. Нагрузка в виде высева семян на площади 1-2 тыс. га за сезон не составляет труда. Полностью металлический корпус, не поддающийся деформации. Простая и быстрая замена высевающих дисков. Легкая выгрузка оставшегося в бачке зерна.

Благодаря вакуумной системе, притягивающей семена к высевательному диску, достигается высокая точность высева. Двойной селектор снижает до минимума количество двойников и обеспечивает отсутствие пробелов. Визуальный контроль за высевом производится довольно просто – через металлическое окошко на секции.

Глубина высева контролируется двумя независимыми широкими опорными колесами прямо в точке высева. Регулировка глубины высева осуществляется механически с помощью вентиля. Крепится секция к раме на усиленном параллелограмме. Пневматическая прижимная пружина с диапазоном от 120 до 180 кг/см2 гарантирует постоянный контакт высеивающей секции с поверхностью поля независимо от равенства поля. Передний прорезывающий диск позволяет производить канавку шириной 2 см на полях с минимальной обработкой грунта.

Однодюймовые V-образные прикатывающие колеса, с герметичными подшипниками, отлично работают в недостаточно увлажненных условиях, когда нужно семена высевать на 6-8 см. Имеют регулировку как по ширине борозды, так и продольное – для профилактики забивания при влажных условиях работы.

Фирменная система внесения удобрений позволяет легко отрегулировать подачу удобрений с максимальной точностью в диапазоне от 50 до 700 кг/га. Объемный дозатор с катушкой SOFT Feeder обеспечивает непрерывную подачу удобрений без повреждения гранул. Шнековая катушка и пластиковый корпус гарантируют максимальную надежность и коррозионную стойкость. Двухдисковые сошники для внесения удобрений работают в зависимости от почвенно-климатических условий на глубину от 3 до 15 см.

На сеялке Gaspardo Romina 8 втулки синтезированы с автоматической смазкой и при трении выделяют масляные частицы, смазывающие шарнир. Поэтому нет необходимости в ежедневных смазках этих частей. Транспортная ширина сеялки составляет 3 метра.
Сівалка точного висіву Maschio Gaspardo Renata R MTR 8 (від офіційного дилера в Україні - ТОВ "Нео Агро")
Причіпна просапна сівалка вакуумного типу з внесенням міндобрив і механічним приводом секцій
Причіпна восьмирядкова вакуумна сівалка зі складною рамою «Renata» для точного висіву насіння соняшника, кукурудзи, сорго чи сої по мінімальній чи нульовій технології обробітку ґрунту. Вакуумна система дозування забезпечує найточнішу розкладку у рядку, мінімізує кількість пропусків та «двійників». Глибина висіву становить від 1 см до 12 см, яка регулюється досить зручно – механічно, за допомогою вентиля. Тиск секції на ґрунт регулюється гідравлічними пружинами та становить від 120 кг до 180 кг. Перед кожною секцією встановленні «турбоножі» (хвилясті диски 355мм), які забезпечують висів при будь-яких умовах та з різною кількістю пожнивних решток на полі.

Завдяки тому що сівалка Gaspardo Renata причіпна, вона може агрегатуватися з тракторами від 100 к.с. Механічний привід на висівних апаратах дозволяє працювати чітко і без втрати крутного моменту. Проста в обслуговуванні механічна трансмісія забезпечує мінімум часу на технічні простої.
Надійність, легкість у налаштуванні та обслуговуванні, якісний висів – це ті переваги, якими відома дана сівалка. Адже висівна секція MTR є універсальною та широко відомою.
Тип сівалки - Причіпна
Висівний механізм - вакуумный
Привід висівного апарату - механічний
Висіваючі диски - соняшник/кукурудза
Кількість зернових бачків - 8 × 60л
Кількість бачків для добрив - 1 × 1600л
Глибина висіву - 1 – 12 см
Глибина внесення добрив - 3 – 15 см
Відстань між рядками - 70 см
Тиск висівної секції - 120 - 180 кг/см2
Рабочаа швидкість висіву - 0 – 12 км/ч
Сошник для внесення добрив - Дводисковый
Ріжучий диск для роботи по нульовій технології - Однодисковий (355мм)
Транспортна ширина - 3 м
Вага - 4 250 кг
Необхідне тягове зусилля - від 110 к.с.
Контролер висіву - V1200

Особливості сівалки Gaspardo Renata:

Висівна секція виконана з якісних матеріалів, термін експлуатації яких відповідає світовим стандартам до висівної техніки. Навантаження у вигляді висіву насіння на площі 1-2 тис. га за сезон не складає труднощів. Повністю металевий корпус, який не піддається деформації. Проста та швидка заміна висівних дисків. Легке вивантаження зерна, що лишилося в бачку.

Завдяки вакуумній системі, що притягує насіння до висівного диску, досягається висока точність висіву. Подвійний селектор знижує до мінімуму кількість двійників та забезпечує відсутність пропусків. Візуальний контроль за висівом здійснюється досить просто – через металічне віконце на секції.

Глибина висіву контролюється двома незалежними широкими опорними колесами безпосередньо в точці висіву. Регулювання глибини висіву здійснюється механічно, за допомогою вентиля. Кріпиться секція до рами на посиленому паралелограмі. Притискна пневматична пружина з діапазоном від 120 до 180 кг/ см2 гарантує постійний контакт висівної секції з поверхнею поля незалежно від рівності поля. Передній прорізаючий диск дозволяє створювати канавку шириною 2 см на полях з мінімальним обробітком ґрунту.

Однодюймові V-подібні прикочуючі колеса, з герметичними підшипниками, чудово працюють в недостатньо зволожених умовах, коли потрібно насіння висівати на 6-8 см. Мають регулювання як по ширині борозни, так і повздовжнє – для профілактики забивання при вологих умовах роботи.

Фірмова система внесення добрив дозволяє легко відрегулювати подачу добрив з максимальною точністю в діапазоні від 50 до 700 кг/га. Об’ємний дозатор з катушкою SOFT Feeder забезпечує безперервну подачу добрив без пошкодження гранул. Шнекова катушка та пластиковий корпус гарантують максимальну надійність та стійкість до корозії. Дводискові сошники для внесення добрив працюють в залежності від ґрунтово-кліматичних умов на глибину від 3 до 15 см.

На сівалці Gaspardo Romina 8 втулки синтезовані з автоматичним змащуванням та при терті виділяють масляні частинки, які змащують шарнір. Тому немає необхідності в щоденних змащуваннях цих частин. Транспортна ширина сівалки складає 3 метри.
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες

Καινούριο Gaspardo SP 8 F τιμή κατόπιν αιτήματος Πνευματική σπαρτική μηχανή ακριβείας 2023 5.8 μ Ουκρανία, Shumskoy r-n, s. V.Dederkaly