Καινούριο καλλιεργητής Tolmet DELTA / KRET Stoppelgrubber Stoppel cultivator Stubble cultivato

PDF
PDF
9.369 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
11.523,87 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα Tolmet
Μοντέλο DELTA / KRET Stoppelgrubber Stoppel cultivator Stubble cultivato
Τύπος καλλιεργητής
Έτος παραγωγής 2023
Τοποθεσία Πολωνία Proszówka
Ημερομηνία καταχώρησης 2 Φεβ 2024
Agriline ID GF33725
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο καλλιεργητής Tolmet DELTA / KRET Stoppelgrubber Stoppel cultivator Stubble cultivato

Γερμανικά
DE

Produkt direkt vom Generalhändler

Stoppelgrubber Tolmet DELTA / KRET

Ausrüstung:
- Zähne mit Federsicherung
- Arbeitstiefe bis 30 cm
- Arbeitselemente von Kongskilde (DELTA) oder von Horsch (KRET)
- verstärkter Haken
- Rohrstabwalze Ø 520 mm oder Krümelwalze Ø 430 mm
- Einstellung der Arbeitstiefe mit einer Walze
- Scheiben mit Gummifederung
- Scheibendurchmesser 460 mm
- Einstellung der Scheiben

CE-Zertifikat und 24 Monate Garantie.
Schnelle Lieferung von Ersatzteilen.


DELTA / KRET 240
Arbeitsbreite [m] 2,4
Anzahl der Zähne 8
Anzahl der Scheiben 6
Gewicht [kg] 1500
Kraftbedarf [PS] 110-130
Preis: € 9.369,- netto


DELTA / KRET 270
Arbeitsbreite [m] 2,7
Anzahl der Zähne 9
Anzahl der Scheiben 7
Gewicht [kg] 1650
Kraftbedarf [PS] 120-130
Preis: € 9.800,- netto


DELTA / KRET 300
Arbeitsbreite [m] 3,0
Anzahl der Zähne 10
Anzahl der Scheiben 8
Gewicht [kg] 1800
Kraftbedarf [PS] 140-160
Preis: € 10.655,- netto


DELTA / KRET 360
Arbeitsbreite [m] 3,6
Anzahl der Zähne 12
Anzahl der Scheiben 10
Gewicht [kg] 2100
Kraftbedarf [PS] 150-180
Preis: € 12.357,- netto


Lieferung möglich.
ZAHLUNG BEI DER LIEFERUNG!!

NETTO Einkauf mit UST.IdNr.
(Internationale Steuernummer bzw. Umsatzsteuer- Identifikationsnummer).Zusatzausrüstung (gegen Aufpreis):
- Hydraulische Einstellung der Walze
- Beleuchtung
- Dachringwalze
- Mulchwalze
- Ringwalze
- Packerwalze
- Gummiwalze
- Tandemwalze (Krümelwalze + Rohrstabwalze)
- Crosskillwalze

Sie kaufen hier bei einem über Traktorpool geprüften und zertifizierten Händler. Dieses Produkt hat Garantie innerhalb der EU. Günstige Transportmöglichkeiten sind verfügbar für Transporte nach DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, abhängig von der PLZ. Barzahlung bei Anlieferung ist möglich. Das Produkt verfügt über ein CE-Zertifikat und stammt von EU-Qualitäts führenden Herstellern.

NL

Het product komt van een hoofddistributeur

Tolmet DELTA / KRET stoppelcultivator

Apparatuur:
- Tanden met veervergrendeling
- Werkdiepte tot 30 cm
- Werkelementen van Kongskilde (DELTA) of Horsch (KRET)
- versterkte haak
- Kooirol Ø 520 mm of breekrol Ø 430 mm
- Instelbare werkdiepte door middel van een rol
- Schijven met rubberen ophanging
- Bladdiameter 460 mm
- Schijfaanpassing

CE-certificaat en 24 maanden garantie.
Snelle levering van reserveonderdelen.


DELTA / KRETA 240
Werkbreedte [m] 2,4
Aantal tanden 8
Aantal schijven 6
Gewicht [kg] 1500
Stroomverbruik [KM] 110-130
Prijs € 9.369 ,- excl. BTW

DELTA / KRETA 270
Werkbreedte [m] 2,7
Aantal tanden 9
Aantal schijven 7
Gewicht [kg] 1650
Stroomverbruik [KM] 120-130
Prijs € 9.800,- excl. BTW

DELTA / KRETA 300
Werkbreedte [m] 3.0
Aantal tanden 10
Aantal schijven 8
Gewicht [kg] 1800
Stroomverbruik [PS] 140-160
Prijs € 10.655,- excl. BTW

DELTA / KRETA 360
Werkbreedte [m] 3.6
Aantal tanden 12
Aantal schijven 10
Gewicht [kg] 2100
Stroomverbruik [PS] 150-180
Prijs € 12.357 ,- excl. BTW

Levering mogelijk.

Met een geldig BTW-nummer BTW is 0% !
Volgens de regelgeving van de Europese Unie.

BETALING BIJ DE LEVERING!
Extra uitrusting (tegen betaling):
- Hydraulische rolverstelling
- verlichting
- Rol voor dakringen
- Mulchrol
- ringroller
- Verpakkingsrol
- rubberen rol
- Tandemwals (pletwals + buiswals)
- Crosskill-roller

U koopt hier bij een door Traktorpool gecontroleerde en gecertificeerde handelaar. Dit product heeft garantie binnen de EU. Er zijn voordelige transportmogelijkheden beschikbaar voor leveringen in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, afhankelijk van de postcode. Betaling bij levering is mogelijk. Het product is voorzien van een CE-certificaat en is afkomstig van toonaangevende fabrikanten in de EU.

IT

Prodotto direttamente dal rivenditore generale

Coltivatore per stoppie Tolmet DELTA / KRET

Attrezzatura:
- Denti bloccati a molla
- Profondità di lavoro fino a 30 cm
- Elementi operativi di Kongskilde (DELTA) o Horsch (KRET)
- gancio rinforzato
- Rullo a gabbia Ø 520 mm o rullo schiacciatore Ø 430 mm
- Profondità di lavoro regolabile tramite rullo
- Dischi con sospensioni in gomma
- Diametro lama 460 mm
- Regolazione del disco

Certificato CE e garanzia 24 mesi.
Consegna rapida dei pezzi di ricambio.


DELTA / KRETA 240
Larghezza di lavoro [m] 2,4
Numero di denti 8
Numero di dischi 6
Peso [kg] 1500
Potenza richiesta [KM] 110-130
Prezzo: € 9.369 ,- senza IVA

DELTA / KRETA 270
Larghezza di lavoro [m] 2,7
Numero di denti 9
Numero di dischi 7
Peso [kg] 1650
Potenza richiesta [KM] 120-130
Prezzo: € 9.800,- senza IVA

DELTA / KRETA 300
Larghezza di lavoro [m] 3.0
Numero di denti 10
Numero di dischi 8
Peso [kg] 1800
Potenza richiesta [PS] 140-160
Prezzo: € 10.655,- senza IVA

DELTA / KRETA 360
Larghezza di lavoro [m] 3.6
Numero di denti 12
Numero di dischi 10
Peso [kg] 2100
Potenza richiesta [PS] 150-180
Prezzo: € 12.357,- senza IVA

Consegna possibile.
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA !!

Con una partita IVA attiva, non paghi IVA.


Equipaggiamento aggiuntivo (a pagamento):
- Regolazione idraulica del rullo
- illuminazione
- Rullo per anelli del tetto
- Rullo mulching
- rullo ad anello
- Rullo di imballaggio
- rullo in gomma
- Rullo tandem (rullo schiacciatore + rullo tubolare)
- Rullo Crosskill

Stai acquistando da un rivenditore certificato e verificato da Traktorpool. Questo prodotto ha una garanzia all'interno dell'UE. Sono disponibili opzioni di trasporto convenienti per consegne in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, a seconda del codice postale. È possibile effettuare il pagamento in contanti alla consegna. Il prodotto è dotato di un certificato CE ed è prodotto da aziende leader nella qualità dell'UE.

ENG

Product directly from the general dealer

Tolmet DELTA / KRET stubble cultivator

Equipment:
- Spring-locked teeth
- Working depth up to 30 cm
- Working elements by Kongskilde (DELTA) or Horsch (KRET)
- reinforced hook
- Ø 520 mm cage roller or Ø 430 mm crushing roller
- Adjustable working depth by means of a roller
- Disks with rubber suspension
- Blade diameter 460 mm
- Disc adjustment

CE certificate and 24 months warranty.
Fast delivery of spare parts.


DELTA / KRETA 240
Working width [m] 2.4
Number of teeth 8
Number of disks 6
Weight [kg] 1500
Power demand [KM] 110-130
Price: € 9.369,- excl. TAX

DELTA / KRETA 270
Working width [m] 2.7
Number of teeth 9
Number of disks 7
Weight [kg] 1650
Power demand [KM] 120-130
Price: € 9.800,- excl. TAX

DELTA / KRETA 300
Working width [m] 3.0
Number of teeth 10
Number of disks 8
Weight [kg] 1800
Power demand [PS] 140-160
Price: € 10.655,- excl. TAX

DELTA / KRETA 360
Working width [m] 3.6
Number of teeth 12
Number of disks 10
Weight [kg] 2100
Power demand [PS] 150-180
Price: € 12.357,- excl. TAXDelivery possible.
CASH ON DELIVERY !!

With an active TAX number, you do not pay TAX.CZ

Produkt přímo od generálního prodejce

Podmítač Tolmet DELTA / KRET

Zařízení:
- Zuby s pružinovým jištěním
- Pracovní hloubka až 30 cm
- Pracovní prvky z Kongskilde (DELTA) nebo Horsch (KRET)
- zesílený háček
- Klecový válec Ø 520 mm nebo drtící válec Ø 430 mm
- Nastavitelná pracovní hloubka pomocí válečku
- Disky s pryžovým odpružením
- Průměr kotouče 460 mm
- Přizpůsobení disku

CE certifikát a záruka 24 měsíců.
Rychlé dodání náhradních dílů.

DELTA / KRETA 240
Pracovní šířka [m] 2.4
Počet zubů 8
Počet disků 6
Hmotnost [kg] 1500
Příkon [hp] 110-130
Cena: € 9.369,- bez DPH


DELTA / KRETA 270
Pracovní šířka [m] 2.7
Počet zubů 9
Počet disků 7
Hmotnost [kg] 1650
Příkon [hp] 120-130
Cena: € 9.800,- bez DPH


DELTA / KRETA 300
Pracovní šířka [m] 3.0
Počet zubů 10
Počet disků 8
Hmotnost [kg] 1800
Příkon [hp] 140-160
Cena: € 10.655,- bez DPH

DELTA / KRETA 360
Pracovní šířka [m] 3.6
Počet zubů 12
Počet disků 10
Hmotnost [kg] 2100
Příkon [hp] 150-180
Cena: € 12.357,- bez DPH

Možnost doručení.
DOBÍRKA!


Při aktivním DIČ je DPH 0 %!
Podle nařízení Evropské unie.


Další výbava (za příplatek):
- Nastavení hydraulického válce
- osvětlení
- Role na střešní kroužky
- Mulčovací role
- kroužkový válec
- Balicí role
- gumový váleček
- Tandemový válec (stlačovací válec + trubkový válec)
- Crosskill válec

Nakupujete u prodejce ověřeného a certifikovaného prostřednictvím Traktorpoolu. Tento produkt má záruku v rámci EU. Jsou k dispozici výhodné možnosti dopravy pro dodávky do DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, v závislosti na PSČ. Platba v hotovosti při dodání je možná. Produkt je opatřen certifikátem CE a pochází od předních výrobců v EU kvality.

Contact:
Ing. Rafał Szewczenko
E-mail: προβολή επαφών
mob: προβολή επαφών

AGRO-MR Landmaschinen / Landbouwmachines
Proszówka
59-620 Gryfów Śląski (POLEN)
NIP: 7722189708
REGON: 367587860

web: προβολή επαφών
Προβολή όλου του σχολίου
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες