Καινούριο καλλιεργητής Tolmet ARSEN Schwergrubber Grubber Stoppelcultivator Podmítač

PDF
PDF
4.083 €
Τιμή χωρίς ΦΠΑ
5.022,09 €
Τιμή με ΦΠΑ
Επικοινωνία με τον πωλητή
Μάρκα Tolmet
Μοντέλο ARSEN Schwergrubber Grubber Stoppelcultivator Podmítač
Τύπος καλλιεργητής
Έτος παραγωγής 2023
Τοποθεσία Πολωνία Proszówka
Ημερομηνία καταχώρησης 2 Φεβ 2024
Agriline ID WF33726
Κατάσταση
Κατάσταση καινούριο

Πρόσθετες πληροφορίες — Καινούριο καλλιεργητής Tolmet ARSEN Schwergrubber Grubber Stoppelcultivator Podmítač

Γερμανικά
DE

Produkt direkt vom Generalhändler

Schwergrubber Grubber TOLMET ARSEN

Ausstattung:
- zwei Zahnreihen mit spiralsicherung
- Arbeitselemente V&N oder LEMKEN
- verstärkter Haken
- Hakenbefestigung Kat. II und III
- Rohrstabwalze Ø 500 mm oder Krümelwalze Ø 440 mm
- Einstellung der Arbeitstiefe mit römischen Schrauben
- 1 Reihe von Scheiben mit Gummifederung

CE-Zertifikat und 24 Monate Garantie.
Schnelle Lieferung von Ersatzteilen.


Modell ARSEN 180
Arbeitsbreite [m] 1.8
Zähnezahl 4
Gewicht [kg] 740
Kraftbedarf [PS] 60-75
Preis € 4.083,- netto


Modell ARSEN 220
Arbeitsbreite [m] 2.2
Zähnezahl 5
Gewicht [kg] 890
Kraftbedarf [PS] 70-90
Preis € 4.369,- netto


Modell ARSEN 260
Arbeitsbreite [m] 2.6
Zähnezahl 6
Gewicht [kg] 1020
Kraftbedarf [PS] 80-100
Preis € 4.679,- netto


Modell ARSEN 300
Arbeitsbreite [m] 3.0
Zähnezahl 7
Gewicht [kg] 1140
Kraftbedarf [PS] 90-120
Preis € 4881,- netto


Lieferung möglich.
ZAHLUNG BEI DER LIEFERUNG!!

NETTO Einkauf mit UST.IdNr.
(Internationale Steuernummer bzw. Umsatzsteuer- Identifikationsnummer)

Zusatzausrüstung:
- Dachringwalze
- Ringwalze
- Packerwalze
- Tandemwalze (Krümelwalze + Rohrstabwalze)
- Mulchwalze
- hydraulische Einstellung der Walze
- automatischer Zugbalken
- Beleuchtung

Sie kaufen hier bei einem über Traktorpool geprüften und zertifizierten Händler. Dieses Produkt hat Garantie innerhalb der EU. Günstige Transportmöglichkeiten sind verfügbar für Transporte nach DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, abhängig von der PLZ. Barzahlung bei Anlieferung ist möglich. Das Produkt verfügt über ein CE-Zertifikat und stammt von EU-Qualitäts führenden Herstellern.


NL

Het product komt van een hoofddistributeur

Stoppelcultivator Tolmet ARSEN
Uitrusting:
- twee rijen tanden met spiraal beveiliging
- werkende elementen V&N of LEMKEN
- versterkte haak
- haakbevestiging, 2e en 3e categorie
- buisrol Ø 500 mm of verkruimelrol Ø 440 mm
- instelling van de werkdiepte met behulp van Romeinse schroeven
- één rij schijven met rubberen schokabsorptie

Extra uitrusting:
- v-ring rol
- ringrol
- pakkerrol
- tandemrol (verkruimelrol + buisrol)
- mulch rol
- hydraulische verstelling van de rol
- automatische draagbalk
- verlichting

CE-certificaat en 24 maanden garantie.
Snelle levering van reserveonderdelen.

Model ARSEN 180
Werkbreedte [m] 1.8
Aantal tanden 4
Gewicht [kg] 740
Vermogen [pk] 60-75
Prijs € 4.083,- excl. BTW

Model ARSEN 220
Werkbreedte [m] 2.2
Aantal tanden 5
Gewicht [kg] 890
Vermogen [pk] 70-90
Prijs € 4.369,- excl. BTW

Model ARSEN 260
Werkbreedte [m] 2.6
Aantal tanden 6
Gewicht [kg] 1020
Vermogen [pk] 80-100
Prijs € 4.679,- excl. BTW

Model ARSEN 300
Werkbreedte [m] 3.0
Aantal tanden 7
Gewicht [kg] 1140
Vermogen [pk] 90-120
Prijs € 4881,- excl. BTW

LEVERING MOGELIJK!
BETALING BIJ DE LEVERING!

Met een geldig BTW-nummer nettoprijs = aankoopprijs !
BTW 0%
Volgens de regelgeving van de Europese Unie.

U koopt hier bij een door Traktorpool gecontroleerde en gecertificeerde handelaar. Dit product heeft garantie binnen de EU. Er zijn voordelige transportmogelijkheden beschikbaar voor leveringen in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, afhankelijk van de postcode. Betaling bij levering is mogelijk. Het product is voorzien van een CE-certificaat en is afkomstig van toonaangevende fabrikanten in de EU.

IT

Prodotto direttamente dal rivenditore generale

Motocoltivatore pesante TOLMET ARSEN

Attrezzatura:
- due file di denti con chiusura a spirale
- Elementi di lavoro V&N o LEMKEN
- gancio rinforzato
- Chiusura a gancetto Cat. II e III
- Rullo a gabbia Ø 500 mm o rullo schiacciatore Ø 440 mm
- Regolazione della profondità di lavoro con tenditori
- 1 fila di dischi con sospensione in gomma

Certificato CE e garanzia 24 mesi.
Consegna rapida dei pezzi di ricambio.


Modello ARSEN 180
Larghezza di lavoro [m] 1,8
Numero di denti 4
Peso [kg] 740
Potenza richiesta [PS] 60-75
Prezzo: € 4.083,- senza IVA


Modello ARSEN 220
Larghezza di lavoro [m] 2,2
Numero di denti 5
Peso [kg] 890
Potenza richiesta [PS] 70-90
Prezzo: € 4.369,- senza IVA


Modello ARSEN 260
Larghezza di lavoro [m] 2,6
Numero di denti 6
Peso [kg] 1020
Potenza richiesta [PS] 80-100
Prezzo: € 4.679,- senza IVA


Modello ARSEN 300
Larghezza di lavoro [m] 3.0
Numero di denti 7
Peso [kg] 1140
Potenza richiesta [PS] 90-120
Prezzo: € 4881,- senza IVA


Consegna possibile.
PAGAMENTO ALLA CONSEGNA !!

Con una partita IVA attiva, non paghi ;IVA

Equipaggiamento aggiuntivo:
- Rullo per anelli del tetto
- rullo ad anello
- Rullo di imballaggio
- Rullo tandem (rullo schiacciatore + rullo tubolare)
- Rullo mulching
- regolazione idraulica del rullo
- timone automatico
- illuminazione

Stai acquistando da un rivenditore certificato e verificato da Traktorpool. Questo prodotto ha una garanzia all'interno dell'UE. Sono disponibili opzioni di trasporto convenienti per consegne in DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, a seconda del codice postale. È possibile effettuare il pagamento in contanti alla consegna. Il prodotto è dotato di un certificato CE ed è prodotto da aziende leader nella qualità dell'UE.

ENG

Product directly from the general dealer

TOLMET ARSEN heavy cultivator cultivator

Equipment:
- two rows of teeth with a spiral lock
- V&N or LEMKEN working elements
- reinforced hook
- Cat. II and III hook and eye closure
- Ø 500 mm cage roller or Ø 440 mm crushing roller
- Adjustment of the working depth with turnbuckles
- 1 row of discs with rubber suspension

CE certificate and 24 months warranty.
Fast delivery of spare parts.


ARSEN 180 model
Working width [m] 1.8
Number of teeth 4
Weight [kg] 740
Power demand [PS] 60-75
Price: € 4.083,- excl. TAX


ARSEN 220 model
Working width [m] 2.2
Number of teeth 5
Weight [kg] 890
Power demand [PS] 70-90
Price: € 4.369,- excl. TAX


ARSEN 260 model
Working width [m] 2.6
Number of teeth 6
Weight [kg] 1020
Power demand [PS] 80-100
Price: € 4.679,- excl. TAX


ARSEN 300 model
Working width [m] 3.0
Number of teeth 7
Weight [kg] 1140
Power demand [PS] 90-120
Price: € 4881,- excl. TAX


Delivery possible.
CASH ON DELIVERY !!

With an active TAX number, you do not pay TAX.

Additional equipment:
- Roller for roof rings
- ring roller
- Packing roller
- Tandem roller (crushing roller + tubular roller)
- Mulching roller
- hydraulic roller adjustment
- automatic drawbar
- lighting

CZ

Produkt přímo od generálního prodejce

Podmítač Tolmet ARSEN

Zařízení:
- dvě řady zubů se spirálovou ochranou
- pracovní prvky V&N nebo LEMKEN
- zesílený háček
- hákové uchycení, 2. a 3. kategorie
- trubkový válec Ø 500 mm nebo drobící válec Ø 440 mm
- nastavení pracovní hloubky pomocí římských šroubů
- jedna řada kotoučů s pryžovým tlumením nárazů

Doplňková výbava:
- V-kroužek váleček
- kroužkový válec
- pěchovací válec
- tandemový válec (válec na drobky + trubkový válec)
- mulčovací role
- hydraulické seřízení válečku
- automatický nosný paprsek
- osvětlení

CE certifikát a záruka 24 měsíců.
Rychlé dodání náhradních dílů.

Model ARSEN 180
Pracovní šířka [m] 1.8
Počet zubů 4
Hmotnost [kg] 740
Příkon [hp] 60-75
Cena: € 4.083,- bez DPH

Model ARSEN 220
Pracovní šířka [m] 2,2
Počet zubů 5
Hmotnost [kg] 890
Příkon [hp] 70-90
Cena: € 4.369,- bez DPH


Model ARSEN 260
Pracovní šířka [m] 2,6
Počet zubů 6
Hmotnost [kg] 1020
Příkon [hp] 80-100
Cena: € 4.679,- bez DPH

Model ARSEN 300
Pracovní šířka [m] 3,0
Počet zubů 7
Hmotnost [kg] 1140
Příkon [hp] 90-120
Cena: € 4881,- bez DPH

Možnost doručení.
DOBÍRKA!


Při aktivním DIČ je DPH 0 %!
Podle nařízení Evropské unie.

Nakupujete u prodejce ověřeného a certifikovaného prostřednictvím Traktorpoolu. Tento produkt má záruku v rámci EU. Jsou k dispozici výhodné možnosti dopravy pro dodávky do DE/AT/CH/NL/BE/IT/CZ/DK/SK/SI/HU, v závislosti na PSČ. Platba v hotovosti při dodání je možná. Produkt je opatřen certifikátem CE a pochází od předních výrobců v EU kvality.

Contact:
E-mail: προβολή επαφών
mob: προβολή επαφών

AGRO-MR Landmaschinen / Landbouwmachines
Proszówka
59-620 Gryfów Śląski (POLEN)
NIP: 7722189708
REGON: 367587860

web: προβολή επαφών
Προβολή όλου του σχολίου
Σημαντικό
Η παρούσα προσφορά έχει πληροφοριακό χαρακτήρα. Για λεπτομερείς πληροφορίες ρωτήστε τον πωλητή.
Συμβουλές αγοράς
Συμβουλές ασφάλειας
Πουλάτε μηχανήματα;
Κάντε το μαζί μας!

Παρόμοιες αγγελίες